www.NSOZ.sk
(zdroj)


8673 platiť, aj keby k dohode o zvyšku obsahu zmluvy nedošlo.
8674
§ 56
Odplata za plnenie
8676
8677
8678
8679 (1)  Ak zo zmluvy vyplýva, že je odplatná, avšak výška odplaty nie je určená a nie je dojednaný ani spôsob jej určenia, platí, že odplata bola dohodnutá vo výške obvyklej v čase a mieste uzatvorenia zmluvy.
8682
má názor:  

(2)  Ak nie je možné určiť výšku odplaty podľa ods. 1, stanoví ju na návrh súd, s prihliadnutím najmä na obsah zmluvy, povahu plnenia a obchodné zvyklosti.
8684 (3)  Ak má odplatu určiť tretia osoba a nemôže to urobiť, alebo to neurobí, súd môže určením odplaty poveriť inú osobu, pokiaľ to nie je v rozpore so zmluvnými podmienkami.
8686 (4)  Ak je cena stanovená s odkazom na iné skutočnosti, ktoré neexistujú alebo neskôr prestali existovať, alebo sa stali nedostupnými, odplata sa stanoví podľa skutočností, ktoré najviac zodpovedajú pôvodne predpokladaným skutočnostiam.
8689
§ 57
Úroky
8691 (1)  Ak sa plnia úroky a ich výška nie je dohodnutá, dlžník platí úroky vo výške stanovenej