www.NSOZ.sk
(zdroj)


8720 do jednej listiny, posudzuje sa každá z týchto zmlúv samostatne.
8721 (2)  Ak z povahy zmlúv alebo stranám známeho účelu zmlúv uvedených v odseku 1 pri ich uzavretí zrejme vyplýva, že tieto zmluvy sú od seba vzájomne závislé, vznik každej z týchto zmlúv je podmienkou vzniku ostatných zmlúv. Zánik jednej z týchto zmlúv iným spôsobom než splnením alebo spôsobom nahrádzajúcim splnenie spôsobuje zánik ostatných závislých zmlúv, a to s obdobnými právnymi účinkami.
8726
§ 62
Všetky informácie určené pre spotrebiteľa musia byť jasné a zrozumiteľné a v jazyku, v ktorom sa uzatvára zmluva.
8729
má názor:  

§ 63
Informačné povinnosti
8731 (1)   Dodávateľ je povinný pred uzavretím zmluvy alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak nie sú tieto informácie zjavné vzhľadom na povahu výrobku alebo služby, spotrebiteľovi oznámiť
8734a)   hlavné vlastnosti výrobku alebo charakter služby v rozsahu primeranom výrobku alebo službe,
8736
8737
8738