www.NSOZ.sk
(zdroj)


8738
8739b)   obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania dodávateľa,
8740c)   telefónne číslo dodávateľa a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s dodávateľom, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má,
8742d)   cenu výrobku alebo služby alebo, ak vzhľadom na povahu výrobku alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady a poplatky,
8747
má názor:  

e)   platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa dodávateľ zaväzuje dodať výrobok alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,
8750f)   poučenie o zodpovednosti dodávateľa za vady výrobku alebo služby podľa všeobecného predpisu,
8752g)   informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo dodávateľom podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis, ak ju výrobca alebo dodávateľ poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji výrobku alebo poskytnutí služby, ak sa takáto pomoc poskytuje,