www.NSOZ.sk
(zdroj)


8767 predpisu povinnosť poskytnúť informácie spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy.
8768 (4) Rozsah, spôsob a čas poskytovania ďalších informácii môže stanoviť tento alebo osobitný zákon.
8770
§ 64
8772
8773 V pochybnostiach o výklade spotrebiteľskej zmluvy sa použije výklad pre spotrebiteľa priaznivejší. To neplatí v súdnych konaniach o zdržanie sa používania neprijateľných podmienok začatých na návrh spotrebiteľského združenia.
8776
má názor:  

§ 65
Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy i bez uvedenia dôvodu, ak tak stanovuje tento alebo osobitný zákon. S odstúpením od zmluvy nemožno spojiť nijaký postih.
8779
§ 66
Ak je predmetom spotrebiteľskej zmluvy poskytnutie peňažných prostriedkov, odplata za poskytnutie peňažných prostriedkov a sankcia za nesplnenie záväzku nesmú byť vyššie, ako ustanoví vykonávací predpis.
8783
§ 67
Zabezpečenie záväzkov spotrebiteľa
8785 (1)  Pohľadávky dodávateľa zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno zabezpečiť