www.NSOZ.sk
(zdroj)


8798
8799 (1)  Ak poskytne dodávateľ spotrebiteľovi plnenie, ktoré si spotrebiteľ neobjednal, spotrebiteľ nie je povinný plnenie vrátiť ani ho uschovať a na spotrebiteľa sa hľadí ako na dobromyseľného držiteľa.
8802 (2)  Neobjednaným plnením je aj ďalšie opakujúce sa plnenie poskytnuté spotrebiteľovi na základe zmluvy uzavretej prostriedkami diaľkovej komunikácie, ak spotrebiteľ výslovne o takéto plnenie nepožiadal. Ak dodávateľ nepreukáže opak, považuje sa opakujúce sa plnenie vždy za neobjednané.
8806
8807
má názor:  

Druhý pododdiel
Obsah spotrebiteľských zmlúv
§ 69
(1)  Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať neprijateľné podmienky.
8811 (2)  Neprijateľnou podmienkou je každá štandardná zmluvná podmienka, ktorá v rozpore so zásadou poctivosti spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa.
8814 (3)  Za štandardnú zmluvnú podmienku sa pre účely tohto oddielu považuje každá vopred pripravená podmienka, pokiaľ spotrebiteľ nemal možnosť ovplyvniť jej obsah.
8816 V pochybnostiach platí, že ide o štandardnú zmluvnú podmienku.