www.NSOZ.sk
(zdroj)


8886 odstránenie vady, najmä náklady na dopravu, cestovanie, prácu či materiál;
8888
8889
8890dd) podmieňuje povinnosť podnikateľa odstrániť vady zaplatením celej odmeny alebo neprimerane vysokej časti odmeny v porovnaní s vadou;
8892ee) skracuje lehota na oznámenie nie zjavných vád;
8893ff)
8894
8895
má názor:  

skracuje premlčacia alebo prepadná doba na uplatnenie nárokov z vád voči podnikateľovi, alebo vedie k tomu, že skôr uplynie;
8898i) podmienka v zmluvnom vzťahu, ktorého predmetom je pravidelná dodávka tovaru alebo poskytnutie služieb podnikateľom, ktorá
89001. určuje, že trvanie zmluvy presahuje dva roky,
89012. určuje, že trvanie zmluvy je v dôsledku nečinnosti spotrebiteľa (mlčky) predĺžené vždy o viac ako jeden rok, alebo
89033. určuje v neprospech spotrebiteľa výpovednú lehotu dlhšiu, ako tri mesiace pred uplynutím dojednaného alebo predĺženého trvania zmluvy;