www.NSOZ.sk
(zdroj)


8898i) podmienka v zmluvnom vzťahu, ktorého predmetom je pravidelná dodávka tovaru alebo poskytnutie služieb podnikateľom, ktorá
89001. určuje, že trvanie zmluvy presahuje dva roky,
89012. určuje, že trvanie zmluvy je v dôsledku nečinnosti spotrebiteľa (mlčky) predĺžené vždy o viac ako jeden rok, alebo
89033. určuje v neprospech spotrebiteľa výpovednú lehotu dlhšiu, ako tri mesiace pred uplynutím dojednaného alebo predĺženého trvania zmluvy; to neplatí v prípade zmluvných vzťahov, ktorých povaha alebo osobitný predpis vyžaduje, aby boli uzatvorené na dlhšiu dobu;
8907
má názor:  

j) podmienka, ktorá umožňuje, aby pri kúpnej zmluve, zmluve o dielo, zmluve o úvere alebo príkaznej zmluve bola alebo mohla byť namiesto podnikateľa zaviazaná alebo oprávnená tretia osoba, ibaže je označená menom, alebo sa spotrebiteľovi priznáva právo odstúpiť od zmluvy;
8911k) podmienka, ktorou podnikateľ ukladá zástupcovi spotrebiteľa, ktorý za neho uzatvára zmluvu, povinnosti alebo rozširuje jeho zodpovednosť nad rámec ustanovení o prekročení plnomocenstva alebo o konaní bez plnej moci;
8914l) podmienka, ktorou sa presúva dôkazné bremeno na úkor spotrebiteľa, a to najmä tým, že
89151. mu ukladá dôkazné bremeno vo vzťahu k okolnostiam, ktoré sú v sfére vplyvu používateľa, alebo