www.NSOZ.sk
(zdroj)


8922
8923
podpísané
8925
samostatne
8927
alebo
8929
bolo
8931
má názor:  

potvrdené
8933
samostatným
8935
overeným
8937 elektronickým podpisom;
8938m) podmienka, ktorá vyžaduje, aby oznámenia alebo právne úkony spotrebiteľa voči podnikateľovi alebo tretej osobe boli urobené v prísnejšej forme, ako je písomná forma, alebo boli podmienené osobitnými požiadavkami na doručovanie;