www.NSOZ.sk
(zdroj)


8928
8929
bolo
8931
potvrdené
8933
samostatným
8935
overeným
8937
má názor:  

elektronickým podpisom;
8938m) podmienka, ktorá vyžaduje, aby oznámenia alebo právne úkony spotrebiteľa voči podnikateľovi alebo tretej osobe boli urobené v prísnejšej forme, ako je písomná forma, alebo boli podmienené osobitnými požiadavkami na doručovanie;
8941n) podmienka, s ktorou sa spotrebiteľ nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy
8942o) podmienka, ktorá ukladá spotrebiteľovi, aby zaplatil neprimerane vysokú sankciu za nesplnenie jeho povinnosti
8944p) podmienka, ktorá zaväzuje spotrebiteľa vo vlastnom mene alebo v zastúpení treťou osobou uznať svoj dlh pre prípad neplnenia záväzkov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy.
8946
§ 71