www.NSOZ.sk
(zdroj)


8997
§ 73
(1) Ak je dlžník zaviazaný niekoľkým veriteľom, ktorí sú voči nemu oprávnení spoločne a nerozdielne, môže ktorýkoľvek z veriteľov žiadať celé plnenie a dlžník je povinný splniť v celom rozsahu tomu veriteľovi, ktorý o plnenie požiada ako prvý.
9001 (2) Ak dlžník riadne splnil pohľadávku veriteľovi, ktorý ho požiadal o plnenie, zaniká tým pohľadávka aj ostatným veriteľom.
9003 (3) Ak dlžníka nepožiadal o plnenie žiaden z veriteľov, môže splniť ktorémukoľvek z nich.
9004 (4) Veriteľ, ktorému dlžník splnil celú pohľadávku, vyporiada sa s ostatnými veriteľmi v pomere zodpovedajúcom ich vzájomnému vzťahu.
9006
má názor:  

§ 74
Omeškanie s prijatím plnenia jedného z veriteľov spôsobuje omeškanie aj ostatných veriteľov.
9009
§ 75
Deliteľné pohľadávky
9011 (1) Ak je dlžník zaviazaný na deliteľné plnenie niekoľkým veriteľom, ktorí voči nemu nie sú oprávnení spoločne a nerozdielne, môže každý veriteľ požadovať pre seba iba diel, ktorý pripadá na neho; ak niet inej dohody, predpokladá sa, že diely všetkých veriteľov sú rovnaké.
9014
9015