www.NSOZ.sk
(zdroj)


9022
§ 76
Nedeliteľné pohľadávky
9024 (1) Ak je dlžník zaviazaný súčasne viacerým veriteľom na nedeliteľné plnenie, môže plnenie požadovať od dlžníka ktorýkoľvek z veriteľov; dlžník je však povinný plniť len v prípade, ak s tým ostatní veritelia súhlasia, alebo ak mu veriteľ, ktorý ho o plnenie požiadal, poskytne dostatočnú zábezpeku.
9028 (2) Splnením jednému z veriteľov pohľadávka zanikne.
9029 (3) Ak sa plnilo jednému z veriteľov, vyporiadanie medzi veriteľmi závisí od ich vzájomného vzťahu; inak sa má za to, že mu povinnosť vyporiadať sa s ostatnými veriteľmi nevznikne.
9031
má názor:  

Druhý oddiel
Solidarita dlžníkov
§ 77
(1)   Ak má viac dlžníkov splniť dlh tomu istému veriteľovi spoločne a nerozdielne, veriteľ je oprávnený požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich, je však povinný prijať plnenie aj od iného z dlžníkov.
9037 (2)   Ak dlh splní jeden z dlžníkov, povinnosť ostatným dlžníkom zanikne.
9038
§ 78
(1)  Ak nie je ustanovené inak, podiely na dlhu všetkých dlžníkov sú rovnaké.
9040 (2)  Dlžník, proti ktorému bol uplatnený nárok vyšší, než zodpovedá jeho podielu, je povinný