www.NSOZ.sk
(zdroj)


9075 a nerozdielne, je každý z nich zaviazaný iba v rozsahu svojho dielu na dlhu. Pri pochybnostiach sú dlžníci zaviazaní rovnakým dielom.
9077
§ 83
Nedeliteľné dlhy
9079 (1)  Ak sa niekoľko dlžníkov zaviaže na plnenie, ktoré si vyžaduje ich vzájomnú súčinnosť, sú dlžníci povinní plniť spoločne.
9081 (2)  Jeden z dlžníkov môže splniť nedeliteľný dlh aj za ostatných dlžníkov, ak to povaha dlhu pripúšťa. Vyporiadanie medzi dlžníkmi závisí od ich vzájomného vzťahu; inak sa má za to, že dlžníkovi, ktorý plnil, právo na vyporiadanie nevznikne.
9084
má názor:  

Tretí diel
Zmena záväzkov
Prvý oddiel
Zmena v osobe veriteľa a dlžníka
Postúpenie pohľadávky
§ 84
Veriteľ môže postúpiť svoju pohľadávku alebo jej časť zmluvou inému aj bez súhlasu dlžníka.
9092
§ 85
(1)  S postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva, ktoré sú s ňou