www.NSOZ.sk
(zdroj)


9127
9128
9129
9130 (1)  Námietky proti postupovanej pohľadávke, ktoré mohol dlžník uplatniť v čase postúpenia, zostávajú zachované aj po jej postúpení.
9132 (2)  Dlžník môže použiť na započítanie voči postupníkovi svoje pohľadávky spôsobilé na započítanie, ktoré mal voči postupcovi v čase, keď mu bolo postúpenie oznámené alebo preukázané, ak to oznámi postupníkovi bez zbytočného odkladu. To platí aj v prípade, ak pohľadávky dlžníka ešte neboli v čase oznámenia alebo preukázania postúpenia splatné.
9136
má názor:  

§ 91
(1)  Na žiadosť postupníka môže postupca vymáhať postúpenú pohľadávku sám, vo svojom mene, na účet postupníka. Ak sa postúpenie pohľadávky oznámilo alebo preukázalo dlžníkovi, môže postupca vymáhať pohľadávku iba v prípade, ak postupca preukáže dlžníkovi, že postupník s vymáhaním pohľadávky súhlasil.
9141 (2)  Ak vymáha pohľadávku postupca, môže dlžník použiť na započítanie len také svoje pohľadávky spôsobilé na započítanie, ktoré má v čase jej vymáhania voči postupcovi, nie voči postupníkovi.
9144
§ 92
Postúpenie súboru pohľadávok