www.NSOZ.sk
(zdroj)


9174 trvá, nastúpi tretia osoba ako zmluvná strana na jej miesto, ak s tým druhá zmluvná strana súhlasí.
9176
§ 98
Na postúpenie zmluvy sa primerane použijú ustanovenia o postúpení pohľadávky a prevzatí dlhu.
9179
Druhý oddiel
Zmena obsahu záväzkov
Dohoda strán
9183
má názor:  

9184
9185
§ 99
(1)  Strany si môžu dohodou zmeniť vzájomné práva a povinnosti.
9187 (2)  Ak z dohody o zmene obsahu záväzku nevyplýva, že dohodnutím zmeny záväzku má doterajší záväzok zaniknúť, vzniká nový záväzok popri doterajšom záväzku, ak sú pre jeho vznik splnené zákonom požadované náležitosti.
9190
§ 100
Dohoda o zmene obsahu záväzku nemá vplyv na zabezpečenie pohľadávky, ktorá vznikla z pôvodného záväzku. Ak sa však dohoda o zmene v obsahu záväzku uzavrela bez súhlasu