www.NSOZ.sk
(zdroj)


9175 súhlasí.
9176
§ 98
Na postúpenie zmluvy sa primerane použijú ustanovenia o postúpení pohľadávky a prevzatí dlhu.
9179
Druhý oddiel
Zmena obsahu záväzkov
Dohoda strán
9183
9184
má názor:  

9185
§ 99
(1)  Strany si môžu dohodou zmeniť vzájomné práva a povinnosti.
9187 (2)  Ak z dohody o zmene obsahu záväzku nevyplýva, že dohodnutím zmeny záväzku má doterajší záväzok zaniknúť, vzniká nový záväzok popri doterajšom záväzku, ak sú pre jeho vznik splnené zákonom požadované náležitosti.
9190
§ 100
Dohoda o zmene obsahu záväzku nemá vplyv na zabezpečenie pohľadávky, ktorá vznikla z pôvodného záväzku. Ak sa však dohoda o zmene v obsahu záväzku uzavrela bez súhlasu osoby, ktorá zabezpečenie poskytla, je táto osoba zaviazaná len v rozsahu pôvodného