www.NSOZ.sk
(zdroj)


9181
Dohoda strán
9183
9184
9185
§ 99
(1)  Strany si môžu dohodou zmeniť vzájomné práva a povinnosti.
9187 (2)  Ak z dohody o zmene obsahu záväzku nevyplýva, že dohodnutím zmeny záväzku má doterajší záväzok zaniknúť, vzniká nový záväzok popri doterajšom záväzku, ak sú pre jeho vznik splnené zákonom požadované náležitosti.
9190
má názor:  

§ 100
Dohoda o zmene obsahu záväzku nemá vplyv na zabezpečenie pohľadávky, ktorá vznikla z pôvodného záväzku. Ak sa však dohoda o zmene v obsahu záväzku uzavrela bez súhlasu osoby, ktorá zabezpečenie poskytla, je táto osoba zaviazaná len v rozsahu pôvodného záväzku a môže proti veriteľovi namietať všetko, čo by mohla namietať, keby dohoda o zmene obsahu záväzku nebola.
9196 Zmena okolností
9197
§ 101
(1)   Strana je povinná plniť svoje povinnosti aj vtedy, ak dôjde k zmene pomerov, či už z dôvodu zvýšenia nákladov plnenia alebo poklesu hodnoty prevzatého plnenia.