www.NSOZ.sk
(zdroj)


9187 (2)  Ak z dohody o zmene obsahu záväzku nevyplýva, že dohodnutím zmeny záväzku má doterajší záväzok zaniknúť, vzniká nový záväzok popri doterajšom záväzku, ak sú pre jeho vznik splnené zákonom požadované náležitosti.
9190
§ 100
Dohoda o zmene obsahu záväzku nemá vplyv na zabezpečenie pohľadávky, ktorá vznikla z pôvodného záväzku. Ak sa však dohoda o zmene v obsahu záväzku uzavrela bez súhlasu osoby, ktorá zabezpečenie poskytla, je táto osoba zaviazaná len v rozsahu pôvodného záväzku a môže proti veriteľovi namietať všetko, čo by mohla namietať, keby dohoda o zmene obsahu záväzku nebola.
9196
má názor:  

Zmena okolností
9197
§ 101
(1)   Strana je povinná plniť svoje povinnosti aj vtedy, ak dôjde k zmene pomerov, či už z dôvodu zvýšenia nákladov plnenia alebo poklesu hodnoty prevzatého plnenia.
9200 (2)   Ak sa v dôsledku nepredvídateľnej a stranami nezavinenej zmeny okolností, z ktorých strany pri uzatváraní zmluvy vychádzali, stane plnenie pre niektorú zo strán neprimerane zaťažujúce, alebo by sa v dôsledku plnenia nepoctivo obohatila, každá zo strán môže navrhnúť, aby súd:
9204a)   spravodlivo prispôsobil obsah zmluvy s ohľadom na zmenené pomery,
9205b)   zmluvu zrušil.