www.NSOZ.sk
(zdroj)


9204a)   spravodlivo prispôsobil obsah zmluvy s ohľadom na zmenené pomery,
9205b)   zmluvu zrušil.
9206 (3)   Ustanovenia ods. 2 sa nepoužijú, ak strana prevzala riziko zmeny okolností, ako aj v prípade, ak sa súdu nepreukáže, že strana sa nepokúsila o dosiahnutie spravodlivej a primeranej zmeny zmluvných podmienok dohodou.
9209
Štvrtý diel
Zabezpečenie pohľadávok
9212
9213
má názor:  

9214
Prvý oddiel
Všeobecné ustanovenia
§ 102
Pohľadávku možno zabezpečiť jedným alebo viacerými zabezpečovacími prostriedkami.
9218
§ 103
Zabezpečiť možno pohľadávku, ktorá v čase jej zabezpečenia trvá, ako aj pohľadávku, ktorá vznikne v budúcnosti, alebo vznik ktorej závisí od splnenia podmienky.
9221
§ 104
(1) Zabezpečovací prostriedok zabezpečuje úroky z peňažného dlhu najviac do výšky