www.NSOZ.sk
(zdroj)


914
915 (1)  Názov právnickej osoby musí právnickú osobu odlišovať od inej osoby, nesmie byť zameniteľný a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o právnickej osobe alebo o predmete jej činnosti.
918 (2)  Názvy viacerých právnických osôb môžu vyjadrovať majetkové alebo personálne prepojenie ich členov, ak sú navzájom rozlíšiteľné. Na odlíšenie názvu právnickej osoby nestačí rozdielne označenie právnej formy.
921 (3)  Označenie právnej formy nesmú vo svojom názve používať osoby, ktoré nespĺňajú podmienky tejto právnej formy.
923
má názor:  

(4)  Názov právnickej osoby, ktorý je objektívne spôsobilý vyvolať nebezpečenstvo zámeny s verejným registrom alebo inou evidenciou vedenou na základe zákona orgánom verejnej moci, alebo ktorý vyvoláva dojem súvislosti s verejnou mocou a jej výkonom, sa zakazuje.
927
928
§ 86
930
Meno fyzickej osoby v názve právnickej osoby
932 (1) Názov právnickej osoby môže obsahovať meno človeka, ak má k nemu zvláštny vzťah