www.NSOZ.sk
(zdroj)


9254
Druhý oddiel
Zmluvná sankcia
§ 107
(1)   Strana má právo na zaplatenie sumy dohodnutej pre prípad nesplnenia (zmluvná pokuta) alebo na inú zmluvnú sankciu, ktorou sa druhej strane uloží dodatočná alebo prísnejšia povinnosť, alebo sa dotknutej strane zníži rozsah jej povinností alebo prizná dodatočné právo, aj keby ich účinky nezáviseli od ich uplatnenia dotknutou stranou.
9261 (2)   Zmluvná sankcia vo vzťahoch medzi podnikateľom a spotrebiteľom, na ktorú je povinný spotrebiteľ, musí byť uzatvorená písomne.
9263
má názor:  

Tretí oddiel
Ručenie
§ 108
(1) Ručenie vzniká písomným vyhlásením, ktorým ručiteľ berie na seba voči veriteľovi povinnosť, že pohľadávku uspokojí, ak ju neuspokojí dlžník.
9268 (2) Veriteľ musí s osobou ručiteľa súhlasiť; ak ho neodmietne bez zbytočného odkladu, platí, že s ním súhlasí, ak ho však odmietne, ručiteľský záväzok zaniká.
9270
§ 109
9272