www.NSOZ.sk
(zdroj)


9309
§ 115
Ručiteľ, ktorý splní dlh, za ktorý ručí, nadobúda voči dlžníkovi práva veriteľa a je oprávnený požadovať všetko, čo má veriteľ a čo je potrebné na uplatnenie práv voči dlžníkovi.
9312
§ 116
Právo veriteľa voči ručiteľovi sa nepremlčí pred premlčaním práva voči dlžníkovi.
9314
§ 117
(1) Ručenie zaniká zánikom pohľadávky, ktorú ručenie zabezpečuje.
9316 (2) Ručenie však nezaniká, ak pohľadávka zanikla pre nemožnosť plnenia dlžníka, ak je splniteľná ručiteľom, alebo pre zánik právnickej osoby, ktorá je dlžníkom.
9318
má názor:  

(3) Ručiteľ je povinný plniť aj v prípade, ak uplynula doba, na ktorú bolo ručenie dohodnuté, avšak veriteľ vyzval ručiteľa v tejto dobe na plnenie.
9320
Štvrtý oddiel
Finančná záruka
§ 118
Finančná záruka vzniká písomným vyhlásením vystaviteľa v záručnej listine, že uspokojí veriteľa do výšky určitej peňažnej sumy podľa obsahu záručnej listiny, ak určitá tretia osoba (dlžník) nesplní určitý dlh alebo sa splnia iné podmienky určené v záručnej listine. Ak je vystaviteľom banka, pobočka zahraničnej banky, ide o bankovú záruku.
9327
§ 119