www.NSOZ.sk
(zdroj)


9402
Záložná zmluva
§ 130
Pohľadávku možno zabezpečiť aj záložnou zmluvou. Na vzťahy zo záložnej zmluvy sa použijú ustanovenia o záložnom práve.
9406
Siedmy oddiel
Zabezpečovací prevod práva
§ 131
(1)  Pohľadávku možno zabezpečiť dočasným prevodom práva dlžníka alebo tretej osoby v prospech veriteľa (zabezpečovací prevod práva).
9411
má názor:  

9412
9413
9414 (2)  Ak sa prevádza právo zapísané do verejného zoznamu, vzniká zabezpečovací prevod práva zápisom do tohto zoznamu. Do verejného zoznamu sa zapíše aj dočasná povaha prevedeného práva.
9417
§ 132
(1)  Zmluva o zabezpečovacom prevode práva sa musí uzatvoriť písomne.
9419 (2)  Zmluva o zabezpečovacom prevode práva musí obsahovať vymedzenie zabezpečeného záväzku a označenie práva, ktoré sa prevádza v prospech veriteľa, práva a povinnosti