www.NSOZ.sk
(zdroj)


9452
9453 (1)
9454
9455 Ak je dohodnutý iný spôsob výkonu zabezpečovacieho prevodu práva ako predajom na dražbe alebo uspokojením podľa osobitných predpisov, je veriteľ pri výkone svojho práva povinný postupovať s náležitou starostlivosťou tak, aby právo previedol za cenu, za akú sa rovnaké alebo porovnateľné právo obvykle prevádza; inak je povinný nahradiť škodu osobe, ktorá zabezpečenie poskytla.
9460
9461
má názor:  

(2)
9462
9463 Veriteľ má právo na náhradu nákladov účelne vynaložených v súvislosti s výkonom zabezpečovacieho prevodu práva.
9465
9466 (3)
9467
9468 Ak výťažok dosiahnutý vykonaním zabezpečovacieho prevodu práva prevyšuje zabezpečenú pohľadávku a jej príslušenstvo, je veriteľ bez zbytočného odkladu povinný vydať osobe, ktorá zabezpečenie poskytla, tú časť výťažku, ktorá po