www.NSOZ.sk
(zdroj)


938 (3) Súhlas s použitím mena človeka v názve právnickej osoby môže táto osoba odvolať, ibaže by bol bez rozumného dôvodu odvolaný súhlas udelený na dobu určitú. Ak bol súhlas udelený na určitú dobu odvolaný bez rozumného dôvodu, je odvolávajúci povinný nahradiť právnickej osobe vzniknutú škodu.
942
943
944
945
§ 87
947
má názor:  

Prevod a prechod názvu právnickej osoby
949 (1)  Názov právnickej osoby nie je možné previesť na inú osobu, ibaže zákon ustanoví inak.
950 (2)  Názov právnickej osoby prechádza na nástupnícku právnickú osobu, ak zaniká pôvodná právnická osoba bez likvidácie a nástupnícka právnická osoba názov prevezme. Ak nástupnícka právnická osoba má inú právnu formu, musí sa zmeniť dodatok v súlade s jej právnou formou.
954
955
§ 88