www.NSOZ.sk
(zdroj)


9472 prevodu práva, prevyšuje zabezpečenú pohľadávku a jej príslušenstvo.
9473
§ 136
9475 Splnením dlhu prechádza prevedené právo späť na osobu, ktorá zabezpečenie poskytla. Ak bola vec u veriteľa, je veriteľ povinný vec bez zbytočného odkladu vydať a ak niet odlišnej dohody, spolu s tým, čo k nej pribudlo.
9478
§ 137
Na zabezpečovací prevod práva sa v ostatnom primerane použijú ustanovenia o záložnom práve.
9481
má názor:  

Ôsmy oddiel
9482 Zabezpečenie postúpením pohľadávky
9483
§ 138
Pohľadávku možno zabezpečiť postúpením pohľadávky dlžníka alebo tretej osoby na veriteľa (zabezpečovacie postúpenie), ak to osobitný zákon nevylučuje. Na zabezpečenie postúpením pohľadávky sa primerane použijú ustanovenia o zabezpečovacom prevode práva.
9487
Piaty diel
Splnenie
9490