www.NSOZ.sk
(zdroj)


9482 Zabezpečenie postúpením pohľadávky
9483
§ 138
Pohľadávku možno zabezpečiť postúpením pohľadávky dlžníka alebo tretej osoby na veriteľa (zabezpečovacie postúpenie), ak to osobitný zákon nevylučuje. Na zabezpečenie postúpením pohľadávky sa primerane použijú ustanovenia o zabezpečovacom prevode práva.
9487
Piaty diel
Splnenie
9490
9491
má názor:  

9492
§ 139
(1)  Záväzok zanikne, ak sa veriteľovi plní riadne a včas.
9494 (2)  Plnenie je riadne, ak je v súlade so zmluvou, najmä ak má vec (služba) v čase plnenia vlastnosti vymienené alebo obvyklé, ak ju možno použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho, čo si zmluvné strany dohodli, a ak vec nemá právne vady.
9497 (3)  Splnením nepeňažného dlhu je aj náprava vadného plnenia.
9498 Spôsob plnenia
9499
§ 140
(1) Ak dlh možno splniť niekoľkými spôsobmi, má právo určiť spôsob plnenia dlžník, ak zo