www.NSOZ.sk
(zdroj)


9501 zmluvy nevyplýva, že toto právo prislúcha veriteľovi. Ak však veriteľ neurčí spôsob plnenia v čase určenom v zmluve, najneskôr však do doby určenej na plnenie, môže spôsob plnenia určiť dlžník.
9504 (2) Ak na základe svojho práva dlžník alebo veriteľ, ktorý je na to oprávnený, zvolí spôsob plnenia a oznámi ho druhej strane, nemôže bez súhlasu druhej strany tento spôsob zmeniť.
9506
§ 141
Ak sa uskutočnenie jedného z viacerých voliteľných plnení stane nemožným, obmedzuje sa záväzok na zvyšujúce plnenie. Ak je však nemožnosť tohto plnenia spôsobená osobou, ktorá nemá právo voľby, môže druhá strana od zmluvy odstúpiť.
9510
má názor:  

§ 142
Ak je predmetom plnenia vec určená podľa druhu, je dlžník povinný poskytnúť veriteľovi vec, ktorá je vhodná na účely, na ktoré sa vec toho istého druhu spravidla používa.
9513
§ 143
(1)  Ak je peňažný dlh, ktorý sa má plniť v tuzemsku, vyjadrený v inej mene ako Euro, môže sa plniť v mene Euro, ibaže bola výslovne dojednaná povinnosť platiť v cudzej mene.
9516 (2)  Rozhodný je devízový výmenný kurz platný v mieste a čase plnenia.
9517
9518
9519