www.NSOZ.sk
(zdroj)


9510
§ 142
Ak je predmetom plnenia vec určená podľa druhu, je dlžník povinný poskytnúť veriteľovi vec, ktorá je vhodná na účely, na ktoré sa vec toho istého druhu spravidla používa.
9513
§ 143
(1)  Ak je peňažný dlh, ktorý sa má plniť v tuzemsku, vyjadrený v inej mene ako Euro, môže sa plniť v mene Euro, ibaže bola výslovne dojednaná povinnosť platiť v cudzej mene.
9516 (2)  Rozhodný je devízový výmenný kurz platný v mieste a čase plnenia.
9517
9518
9519
má názor:  

9520
§ 144
Veriteľ je povinný prevziať riadne ponúknuté plnenie a poskytnuť súčinnosť potrebnú na to, aby dlžník mohol splniť svoj dlh.
9523
§ 145
Veriteľ je povinný prijať aj čiastočné plnenie, pokiaľ neodporuje povahe záväzku alebo účelu sledovanému veriteľom pri uzavretí zmluvy, ak tento účel je vyjadrený v zmluve, alebo ak je v čase uzavretia zmluvy dlžníkovi známy. Dlžník je povinný nahradiť veriteľovi zvýšené náklady spôsobené čiastočným plnením.
9528
§ 146