www.NSOZ.sk
(zdroj)


9584 Poukážku možno vystaviť na rad alebo na doručiteľa.
9585
§ 153
(1)   Ak je poukázanec dlžný poukazcovi to, čo má plniť, je povinný poukážke vyhovieť.
9587 Ak nie je dohodnuté inak, jeho záväzok zanikne iba tým, že splní podľa poukážky poukazníkovi. Ak sa má poukážkou splniť dlh poukazcu u poukazníka, ktorý s tým súhlasil, je poukazník povinný poukázanca vyzvať, aby plnil.
9590 (2)   Ak poukazník nechce použiť poukážku alebo ak poukázanec odopiera poukážku prijať alebo podľa nej plniť, je poukazník povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu poukazcovi.
9593
má názor:  

§ 154
Ak príjme poukázanec poukážku voči poukazníkovi, môže uplatniť len také námietky, ktoré sa týkajú platnosti prijatia, alebo ktoré vyplývajú z obsahu poukážky alebo z jeho vzťahov k poukazníkovi.
9597
§ 155
(1)   Dokiaľ poukázanec ešte neprijal poukážku voči poukazníkovi, môže ju poukazca odvolať.
9600 (2)   Ak neexistuje medzi poukazcom a poukázancom vzťah založený iným právnym dôvodom, použijú sa na ich vzťah ustanovenia o príkaznej zmluve; poukážka však nezanikne smrťou poukazcu alebo poukázanca. Právne následky zrušenia poukážky voči