www.NSOZ.sk
(zdroj)


9633 oprávnenie preukazuje, platia ustanovenia osobitného zákona. Podľa týchto ustanovení sa takisto posúdi, od koho môže požadovať poukážku ten, kto o ňu prišiel.
9635
§ 161
Kvitancia
9637 (1)  Ak plnenie preberá priamo veriteľ, je dlžník oprávnený požadovať od neho potvrdenie o splnení (kvitancia), inak je dlžník oprávnený plnenie odoprieť, dokiaľ sa mu kvitancia
9640
9641
9642
má názor:  

súčasne nevydá. Ak bola kvitancia vydaná na istinu, predpokladá sa, že dlh bol splnený vrátane príslušenstva.
9644 (2)  Ak dlžník poskytne plnenie osobe, ktorá predloží veriteľove potvrdenie, že je oprávnená dlh prijať alebo mu odovzdá veriteľom vystavenú kvitanciu, má plnenie účinky, ako keby dlžník plnil veriteľovi.
9647
§ 162
Dlžný úpis
9649 (1)  Veriteľ, ktorý ma dlžníkovo vyhlásenie o uznaní dlhu alebo iný dlžný úpis, je povinný vrátiť ho dlžníkovi pri splnení alebo na dlžnom úpise vyznačiť, že bolo plnené čiastočne.
9651 Ak to nie je možné, dlžník je oprávnený požadovať, aby mu veriteľ vydal potvrdenie, že