www.NSOZ.sk
(zdroj)


9668
9669
9670
9671b)   iný dlh v mieste bydliska alebo podnikania dlžníka.
9672 (3)  Ak však záväzok vznikol v súvislosti s prevádzkou podniku alebo prevádzkarne dlžníka, je dlžník povinný splniť záväzok v mieste tohto podniku alebo tejto prevádzkarne.
9674 (4)  Ak pripadá do úvahy viac miest, plní sa na mieste, ktoré má k záväzku najbližší vzťah.
9675 Ak sa miesto bydliska, alebo podnikania strany po uzavretí zmluvy zmenilo, zvýšené náklady plnenia z dôvodu tejto zmeny znáša dlžník.
9677
má názor:  

§ 165
Peňažný dlh plnený prostredníctvom poskytovateľa peňažných služieb je splnený pripísaním peňažnej sumy na účet poskytovateľa peňažných služieb veriteľa alebo vyplatením sumy veriteľovi v hotovosti.
9681 Čas plnenia
9682
§ 166
(1)  Dlžník musí uskutočniť plnenie:
9684a)   ak je čas určený v zmluve alebo určiteľný na základe zmluvy, v tomto čase;
9685b)   ak je lehota určená v zmluve alebo určiteľná na základe zmluvy, kedykoľvek počas tejto lehoty, ibaže z okolností vyplýva, že čas plnenia má určiť veriteľ.