www.NSOZ.sk
(zdroj)


9689 po tom, čo ho veriteľ o plnenie požiadal.
9690
§ 167
Ak si zo zmluvy majú zmluvné strany plniť navzájom, môže sa splnenia dlhu druhou stranou domáhať len tá strana, ktorá svoj dlh už splnila alebo je pripravená a schopná ho splniť súčasne s druhou stranou, ibaže zo zmluvy, zo zákona alebo z povahy plnenia vyplýva niečo iné.
9695
§ 168
9697
9698
má názor:  

9699 Ak je podľa zmluvy dlžník oprávnený určiť čas plnenia, a ak ho neurčí v primeranom čase, určí čas plnenia súd na návrh veriteľa s prihliadnutím na povahu a miesto plnenia, ako aj na dôvod, prečo sa určenie času plnenia prenechalo dlžníkovi.
9702
§ 169
(1)  Ak zo zmluvy alebo z ustanovení tohto zákona nevyplýva niečo iné, je rozhodujúci úmysel strán prejavený pri uzavieraní zmluvy alebo povaha plnenia pri určení, či čas plnenia je ustanovený na prospech oboch strán, alebo len na prospech jednej z nich.
9706 (2)  Ak je čas plnenia ustanovený na prospech dlžníka, pred týmto časom veriteľ nie je oprávnený požadovať plnenie, avšak dlžník je oprávnený svoj dlh plniť.