www.NSOZ.sk
(zdroj)


9761b)   lehota na overenie zhody plnenia so zmluvou podľa § 172 ods. 1 musí byť súčasťou súťažných podkladov.
9763
Šiesty diel
Nesplnenie a prostriedky nápravy
Prvý oddiel
Všeobecné ustanovenia
§ 174
Nesplnenie
9769
9770
má názor:  

Ak niektorá zo strán neplní vôbec, plní vadne alebo je v omeškaní, nesplní (nesplnenie). Za nesplnenie sa považuje aj porušenie povinnosti brať ohľad na práva a oprávnené záujmy druhej strany.
9773
§ 175
Podstatné nesplnenie
9775 Nesplnenie je podstatné, ak:
9776a) dôsledné dodržanie povinnosti je pre zmluvu rozhodujúce, alebo
9777b) nesplnenie podstatne zbavuje dotknutú stranu toho, čo bola oprávnená očakávať podľa zmluvy, ibaže druhá strana takýto dôsledok nepredvídala a ani nemohla dôvodne predvídať, alebo