www.NSOZ.sk
(zdroj)


978 zakladateľská listina nie je platná.
979 (2) Súd môže rozhodnúť o neplatnosti právnickej osoby a o jej vstupe do likvidácie, len ak
980a) nebola vyhotovená zakladateľská listina, alebo nebola dodržaná zákonom ustanovená forma týchto právnych úkonov pre daný typ právnickej osoby,
983
984
985b) zapísaný predmet činnosti právnickej osoby je v rozpore so zákonom alebo odporuje verejnému poriadku,
987
má názor:  

c) v zakladateľskej listine alebo v stanovách chýba údaj o názve právnickej osoby alebo o predmete činnosti; ak tak ustanovuje zákon aj údaj o výške vkladov spoločníkov, alebo o výške základného imania,
990e) ani jeden zo zakladateľov nebol spôsobilý na právne úkony,
991f)
992
993 počet zakladateľov bol menší ako vyžaduje zákon.
994
995 a tento nedostatok nebol odstránený.
996 (3) Právne vzťahy, do ktorých neplatná právnická osoba vstúpila, nie sú rozhodnutím súdu o