www.NSOZ.sk
(zdroj)


9906
9907 prostriedky nápravy než odopretie svojho plnenia.
9908 (3)  Veriteľ nie je povinný poskytnúť dlžníkovi lehotu na nápravu, ak:
9909a)   nesplnenie v čase plnenia predstavuje podstatné nesplnenie, alebo
9910b)   veriteľ má dôvodné obavy, že dlžník vedome plnil vadne a nekonal v dobrej viere a poctivo, alebo
9912c)   veriteľ má dôvodné obavy, že dlžník nebude spôsobilý poskytnúť nápravu v primeranej lehote a bez značného zaťaženia veriteľa alebo jeho oprávnených záujmov, alebo
9915
má názor:  

d)   náprava by bola za daných okolností neprimeraná.
9916
9917
9918
9919 (4)  Právo na náhradu škody spôsobenej dlžníkovým počiatočným alebo neskorším vadným plnením alebo priebehom poskytovania nápravy zostáva veriteľovi zachované bez ohľadu na poskytnutie nápravy.
9922
§ 188
Vrátenie vadného plnenia
9924 Strana, ktorá dobrovoľne alebo v súlade s povinnosťou vyplývajúcimi z tejto časti zákona