www.NSOZ.sk
(zdroj)


9929
§ 189
Peňažné dlhy
9931 (1)  Veriteľ je oprávnený požadovať zaplatenie splatného peňažného dlhu.
9932 (2)  Pokiaľ veriteľ ešte nesplnil svoju povinnosť a je zrejmé, že dlžník nebude ochotný prijať plnenie, môže veriteľ napriek tomu uskutočniť plnenie a požadovať zaplatenie peňažného záväzku, ibaže by
9935a)   mohol uskutočniť primeranú náhradnú transakciu bez značného úsilia alebo nákladov; alebo
9937b)   splnenie by bolo neprimerané vzhľadom na okolnosti.
9938
má názor:  

§ 190
Nepeňažné dlhy
9940 (1)  Veriteľ je oprávnený trvať na splnení nepeňažného dlhu. Právo na splnenie zahŕňa právo veriteľa požadovať aj opravu, výmenu alebo inú nápravu plnenia, pokiaľ to od dlžníka možno rozumne očakávať.
9943 (2)  Splnenie však nemožno požadovať, ak:
9944
9945
9946
9947a)   by spôsobilo dlžníkovi vynaloženie neprimeraného úsilia alebo nákladov v porovnaní