www.NSOZ.sk
(zdroj)


9956 nákladov.
9957
§ 191
Skutočnosť, že právo na splnenie je podľa tohto oddielu vylúčené, nevylučuje právo na náhradu škody.
9960
Oddiel 4
Právo odoprieť plnenie
§ 192
(1)  Strana, ktorá má plniť vzájomnú povinnosť súčasne s druhou stranou alebo po nej, môže odoprieť plnenie, až kým druhá strana neponúkla plnenie alebo nesplnila.
9965
má názor:  

(2)  Strana, ktorá má plniť vzájomnú povinnosť skôr ako druhá strana a ktorá je dôvodne presvedčená, že v čase plnenia druhá strana nesplní, môže odoprieť plnenie po dobu, po ktorú je zrejmé, že druhá strana nesplní. Právo strany odoprieť plnenie zaniká, ak druhá strana poskytne primeranú zábezpeku plnenia.
9969 (3)  Podľa okolností možno odoprieť plnenie vcelku alebo sčasti.
9970
Oddiel 5
Právo na zľavu z ceny
§ 193
9974