www.NSOZ.sk
(zdroj)


9970
Oddiel 5
Právo na zľavu z ceny
§ 193
9974
9975
9976 (1)   Strana, ktorej sa plnilo vadne, má právo na zľavu z ceny. Zľava z ceny musí byť úmerná poklesu hodnoty plnenia v čase ponuky v porovnaní s hodnotou, ktorú by v tomto čase malo riadne plnenie.
9979
má názor:  

(2)   Strana, ktorá má právo na zľavu z ceny a ktorá už zaplatila sumu prevyšujúcu zníženú cenu, môže požadovať od druhej strany rozdiel.
9981 (3)   Strana, ktorá uplatnila právo na zľavu z ceny, nemôže požadovať aj náhradu škody za pokles hodnoty plnenia; právo na náhradu inej škody tým nie je dotknuté.
9983
9984
Oddiel 6
Právo odstúpiť od zmluvy
§ 194
Podstatné nesplnenie
9988 (1)   Ak je nesplnenie podstatné, môže dotknutá strana odstúpiť od zmluvy. Dotknutá strana je