www.NSOZ.sk
(zdroj)


10032 odstupuje od zmluvy, ak druhá strana nesplní svoju povinnosť v tejto lehote. V tomto
10034
10035
10036 prípade nastávajú účinky odstúpenia márnym uplynutím tejto lehoty, ak je primeraná, alebo uplynutím primeranej lehoty, ak určená lehota nebola primeraná.
10038
§ 199
(1)  Oprávnená strana nemôže odstúpiť od zmluvy po tom, čo jej bola doručená správa, že už bola splnená povinnosť, ktorej nesplnenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
10041
má názor:  

(2)  Ak z obsahu zmluvy vyplýva, že oprávnená strana nemá záujem na splnení dlhu po čase plnenia, nastanú účinky odstúpenia od zmluvy začiatkom omeškania povinnej strany, ak oprávnená strana neoznámi pred touto dobou, že trvá na splnení dlhu.
10044
Oddiel 7
Právo na zmluvnú sankciu
§ 200
Vo vzťahoch s podnikateľom vzniká právo na zmluvnú sankciu aj vtedy, ak by podnikateľ alebo obstarávateľ podľa osobitných predpisov za nesplnenie nezodpovedal.
10049
§ 201
Moderácia zmluvnej sankcie