www.NSOZ.sk
(zdroj)


10040 bola splnená povinnosť, ktorej nesplnenie bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
10041 (2)  Ak z obsahu zmluvy vyplýva, že oprávnená strana nemá záujem na splnení dlhu po čase plnenia, nastanú účinky odstúpenia od zmluvy začiatkom omeškania povinnej strany, ak oprávnená strana neoznámi pred touto dobou, že trvá na splnení dlhu.
10044
Oddiel 7
Právo na zmluvnú sankciu
§ 200
Vo vzťahoch s podnikateľom vzniká právo na zmluvnú sankciu aj vtedy, ak by podnikateľ alebo obstarávateľ podľa osobitných predpisov za nesplnenie nezodpovedal.
10049
má názor:  

§ 201
Moderácia zmluvnej sankcie
10051 Neprimerane prísnu zmluvnú sankciu môže súd primerane znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, okolnosti jej dohodnutia, oprávnené očakávania strán a následky nesplnenia.
10054
§ 202
Na zmluvnú sankciu spočívajúcu v povinnosti strany zaplatiť sumu určenú percentuálnou sadzbou dlžnej sumy za určitú dobu sa použijú aj ustanovenia o úrokoch z omeškania.
10057
Oddiel 8
Úrok z omeškania