www.NSOZ.sk
(zdroj)


10065 (2)   Sadzba úrokov z omeškania so splnením dlhu spotrebiteľom v spotrebiteľských vzťahoch nesmie byť vyššia ako stanoví osobitný predpis.
10067 (3)   Dohoda, ktorou sa strany vo vzťahoch medzi podnikateľmi a vo vzťahoch medzi podnikateľom a obstarávateľom podľa osobitného predpisu odchýlia od odseku 1, nesmie byť značne nevýhodná pre veriteľa. Vylúčenie práva na úroky z omeškania je značne nevýhodné pre veriteľa. Ustanovenia § 172 ods. 4 až 6 sa použijú primerane.
10071
§ 204
Dohoda o tom, že sa splatný dlh bude splácať v splátkach, nezahŕňa dohodu, že sa majú platiť v splátkach aj úroky z omeškania.
10074
má názor:  

§ 205
Na dohodnuté úroky z omeškania sa v ostatnom použijú ustanovenia o zmluvných sankciách.
10076
§ 206
Ustanovenia tohto oddielu sa primerane aplikujú aj v prípade, ak peňažný záväzok vznikol zo zákona alebo z inej právnej skutočnosti.
10079
10080
Oddiel 9
Právo na paušálnu náhradu nákladov na vymáhanie
§ 207
(1)  Vo vzťahoch medzi podnikateľmi a vo vzťahoch medzi podnikateľom a