www.NSOZ.sk
(zdroj)


999 (4) V prípade, ak je predmet činnosti v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, pripadne po uspokojení veriteľov likvidačný zostatok obci.
1001
1002
Zrušenie a zánik právnickej osoby
§ 90
(1)
1005
1006
Všeobecné ustanovenie
1008
má názor:  

Právnická osoba zapísaná vo verejnom registri zaniká ku dňu výmazu z tohto registra, ak zákon neustanovuje inak.
1010
1011 (2)
1012
1013 Zániku právnickej osoby predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
1014
1015 (3)
1016
1017 Právnickú osobu zriadenú zákonom možno zrušiť iba zákonom. Právnickú osobu