www.NSOZ.sk
(zdroj)


10087 spojených s vymáhaním tým nie je dotknutý.
10088
10089
10090
10091 (2)  Výšku paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky sa ustanoví osobitným predpisom.
10093 (3)  Dohoda, ktorou sa strany odchýlia od odseku 1, nesmie byť značne nevýhodná pre veriteľa. Predpokladá sa, že vylúčenie práva na náhradu nákladov je značne nevýhodné pre veriteľa. Ustanovenia § 172 ods. 4 až 6 sa použijú primerane.
10096
má názor:  

Oddiel 10
Právo na náhradu škody
§ 208
(1)  Ak strana zodpovedá za nesplnenie, je povinná nahradiť škodu, ktorá nesplnením vznikla.
10100 (2)  Účelom náhrady škody pre prípad nesplnenia je poskytnutie peňažnej sumy, ktorou dotknutá strana dosiahne čo možno najbližšie postavenie tomu, v akom by sa nachádzala, ak by zmluva bola splnená. Takáto náhrada škody zahŕňa stratu, ktorá dotknutej strane vznikla a ušlý zisk.
10104
§ 209
(1)   Povinná strana, ktorá zverila inej osobe plnenie svojej povinnosti v prospech druhej