www.NSOZ.sk
(zdroj)


1004 (1)
1005
1006
Všeobecné ustanovenie
1008 Právnická osoba zapísaná vo verejnom registri zaniká ku dňu výmazu z tohto registra, ak zákon neustanovuje inak.
1010
1011 (2)
1012
1013
má názor:  

Zániku právnickej osoby predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
1014
1015 (3)
1016
1017 Právnickú osobu zriadenú zákonom možno zrušiť iba zákonom. Právnickú osobu zriadenú rozhodnutím orgánu verejnej moci možno zrušiť iba rozhodnutím orgánu verejnej moci. Takáto právnická osoba zaniká spôsobom a v čase uvedenom v zákone alebo v rozhodnutí orgánu verejnej moci.
1021
1022
§ 91