www.NSOZ.sk
(zdroj)


10128 uskutočnenie náhradnej transakcie; právo na náhradu inej škody tým nie je dotknuté.
10129 (2)  Ak dotknutá strana zrušila zmluvu a neuskutočnila náhradnú transakciu, môže, pokiaľ pre zmluvne dojednané plnenie existuje obvyklá cena, požadovať rozdiel medzi zmluvnou cenou a obvyklou cenou v čase zrušenia zmluvy, právo na náhradu inej škody tým nie je dotknuté.
10133
§ 213
Veriteľ má právo na náhradu škody spôsobenej omeškaním so splnením peňažného záväzku, len ak táto škoda nie je krytá úrokmi z omeškania alebo paušálnou náhradou nákladov spojených s uplatnením pohľadávky alebo ich súčtom.
10137
má názor:  

§ 214
V ostatnom sa na náhradu škody primerane použijú príslušné ustanovenia 6. časti tohto zákona.
10140
Siedmy diel
Iné spôsoby zániku záväzkov
§ 215
Zánik záväzkov
10144 Okrem splnenia zanikajú záväzky najmä:
10145
10146