www.NSOZ.sk
(zdroj)


10131 cenou a obvyklou cenou v čase zrušenia zmluvy, právo na náhradu inej škody tým nie je dotknuté.
10133
§ 213
Veriteľ má právo na náhradu škody spôsobenej omeškaním so splnením peňažného záväzku, len ak táto škoda nie je krytá úrokmi z omeškania alebo paušálnou náhradou nákladov spojených s uplatnením pohľadávky alebo ich súčtom.
10137
§ 214
V ostatnom sa na náhradu škody primerane použijú príslušné ustanovenia 6. časti tohto zákona.
10140
má názor:  

Siedmy diel
Iné spôsoby zániku záväzkov
§ 215
Zánik záväzkov
10144 Okrem splnenia zanikajú záväzky najmä:
10145
10146
10147
10148 (a)   dohodou strán,
10149 (b)  započítaním,