www.NSOZ.sk
(zdroj)


10142
§ 215
Zánik záväzkov
10144 Okrem splnenia zanikajú záväzky najmä:
10145
10146
10147
10148 (a)   dohodou strán,
10149 (b)  započítaním,
10150 (c)   odpustením dlhu,
10151
má názor:  

(d)  výpoveďou,
10152 (e)   odstúpením od zmluvy,
10153 (f)   dodatočnou nemožnosťou alebo protiprávnosťou plnenia, (g)  splynutím,
10155 (h)  smrťou dlžníka, ak bolo plnenie viazané len na osobu dlžníka, (i)   smrťou veriteľa, ak bolo plnenie dlhu obmedzené len na jeho osobu, (j)   iným spôsobom, ktorý si strany dohodli alebo ktorý ustanovuje zákon.
10158 Dohoda
10159
§ 216
(1)  Ak sa veriteľ dohodne s dlžníkom, že doterajší záväzok sa nahrádza novým záväzkom,