www.NSOZ.sk
(zdroj)


10188 Spoločné ustanovenia
10189 (1)  Dohoda musí byť uzavretá v písomnej forme, ak sa ruší alebo nahrádza záväzok dohodnutý písomnou formou; to isté platí, ak sa dohoda týka premlčaného práva.
10191 (2)  Dohoda o nahradení záväzku nemá vplyv na zabezpečenie pohľadávky, ktorá vznikla z pôvodného záväzku. Ak sa však dohoda o nahradení záväzku uzavrela bez súhlasu osoby, ktorá zabezpečenie poskytla, je táto osoba zaviazaná len v rozsahu pôvodného záväzku a môže proti veriteľovi namietať všetko, čo by mohla namietať, keby dohoda o nahradení záväzku nebola.
10196 Započítanie
10197
má názor:  

§ 220
(1)  Ak strany majú vzájomné pohľadávky rovnakého druhu, ktorákoľvek strana môže započítať svoje právo na plnenie (pohľadávku) voči pohľadávke druhej strany v rozsahu, v akom je prvá strana v čase započítania (a)   oprávnená plniť svoj dlh a
10202 (b)  pohľadávka druhej strany je splatná.
10203 (2)  Právo na započítanie sa vykoná prejavom vôle smerujúcim k započítaniu voči druhej strane .
10205 (3)  Započítanie má účinky splnenia záväzkov v rozsahu, v akom sa pohľadávky navzájom kryjú okamihom dôjdenia započítacieho prejavu vôle druhej strane