www.NSOZ.sk
(zdroj)


10233 Strana, ktorá vedie pre druhú stranu účet, môže použiť peňažné prostriedky na tomto účte iba na započítanie svojej vzájomnej pohľadávky zo zmluvy o tomto účte.
10235
§ 225
Ak si strany vzájomne dlhujú peniaze v rôznych menách, každá strana môže započítať svoju pohľadávku voči pohľadávke druhej strany, ibaže sa strany dohodli, že strana uplatňujúca započítanie má platiť výlučne v určitej mene.
10239
10240
10241
10242
má názor:  

§ 226
Ak bola pohľadávka viackrát postúpená na niekoľko osôb, môže dlžník použiť na započítanie len pohľadávku, ktorú mal v čase prevodu voči prvému veriteľovi, a pohľadávku, ktorú má voči poslednému veriteľovi.
10246
§ 227
Dohodou strán možno započítať všetky pohľadávky okrem pohľadávky výživného na malololetého.
10249 Odpustenie dlhu
10250
§ 228
(1)  Ak veriteľ odpustí dlžníkovi dlh, predpokladá sa, že dlžník s odpustením dlhu