www.NSOZ.sk
(zdroj)


10250
§ 228
(1)  Ak veriteľ odpustí dlžníkovi dlh, predpokladá sa, že dlžník s odpustením dlhu súhlasil, ak bez zbytočného odkladu neprejavil nesúhlas výslovne alebo plnením dlhu.
10253 (2)  Ak veriteľ, bez toho aby dlžník dlh splnil, vydá dlžníkovi kvitanciu alebo mu vráti dlžný úpis, považuje sa to za odpustenie dlhu.
10255 Záväzky na dobu určitú
10256
§ 229
(1)  Záväzky zaniknú uplynutím času, na ktorý boli dohodou strán alebo zákonom obmedzené.
10259
má názor:  

(2)  Ak bola zmluva uzavretá na dobu určitú tak, že bez vážneho dôvodu zaväzuje na dobu dlhšiu ako desať rokov, možno sa po uplynutí desiatich rokov od vzniku záväzku domáhať jeho zrušenia. Súd záväzok zruší aj vtedy, ak sa okolnosti, z ktorých strany zrejme vychádzali pri vzniku záväzku, zmenili do tej miery, že nemožno od zaviazanej strany rozumne požadovať, aby bola zmluvou naďalej viazaná.
10264 (3)  Ak sa strana vopred vzdá práva domáhať sa zrušenia záväzku podľa predchádzajúceho odseku, neprihliada sa na to.
10266 Výpoveď
10267
§ 230